ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LIDL ΕΛΛΑΣ

Η ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το Σωματείο μας, που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 από την Γενική Συνέλευση των 24 ιδρυτικών μελών του και το καταστατικό του αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 31035/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του Σωματείου, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μελών του, η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και της ταξικής τους συνειδήσεως, η υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων τους οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών καθώς και των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών , η καθημερινή πάλη για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του Συνδικαλιστικού κινήματος και γενικά η υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης, τμήμα της οποίας είμαστε και εμείς. Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Από την αρχή της λειτουργίας του Σωματείου αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των μελών του, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την σαφή βούληση των εργαζομένων να αντιπροσωπεύονται και να εκφράζονται συλλογικά μέσω του σωματείου. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2003 διενεργήθηκαν οι πρώτες αρχαιρεσίες του σωματείου με 49 ψηφίσαντες. Στις αρχαιρεσίες του Απριλίου 2005 το Σωματείο αριθμούσε ήδη 250 μέλη, ενώ μέχρι τις εκλογές του 2007 τα μέλη του Σωματείου αυξήθηκαν σε 400. ΄Ηδη σήμερα έχουν εγγραφεί στο Σωματείο περισσότερο από 500 μέλη, ενώ συνεχώς εκφράζεται ενδιαφέρον από νέους εργαζόμενους για συμμετοχή στο Σωματείο.

Το 2006 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και δυνάμει της 23889/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το Σωματείο τροποποίησε το Καταστατικό του και διεύρυνε την τοπική περιφέρεια των μελών του, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα να εγγράφονται σ’ αυτό όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε Νομούς υπαγόμενους στις Περιφέρειες (αποθήκες της επιχείρησης) Γέφυρας και Τρικάλων.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Στα λιγοστά χρόνια λειτουργίας του το Σωματείο έχει παρουσιάσει έντονη συνδικαλιστική δράση αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και την κατάκτηση ευνοϊκότερων όρων και συνθηκών εργασίας. Καρπό της παραπάνω αδιάκοπης και παραγωγικής προσπάθειας αποτέλεσε η πρώτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που σύναψε το Σωματείο με την εταιρία την 5-11-2004 και με την οποία κατακτήθηκαν για τα μέλη μας πολύτιμες παροχές θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τα επόμενα έτη η προσπάθεια του σωματείου και η συνεχής διαπραγμάτευση με την επιχείρηση συνεχίστηκαν και εντάθηκαν, με αποτέλεσμα την υπογραφή δεύτερης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας την 9-3-2006 και τρίτης Σ.Σ.Ε. την 7-3-2007. Πιο πρόσφατη κατάκτηση μας αποτελεί η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπεγράφη την 1-1-2009. Με την εν λόγω Σ.Σ.Ε. επετεύχθησαν νέες παροχές στους εργαζομένους, ενώ παράλληλα κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο όλοι οι όροι των μέχρι τώρα Συλλογικών Συμβάσεων, ώστε να αποτυπώνονται συνολικά όλες οι κατακτήσεις του Σωματείου και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των μελών του.

Συνοπτικά, οι όροι των τεσσάρων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχει συνάψει μέχρι σήμερα το Σωματείο μας με την εργοδότρια εταιρία και τα δικαιώματα και οι παροχές, που κατακτήθηκαν με αυτές, είναι τα ακόλουθα:

1.) Θέσπιση και κατοχύρωση του θεσμού των δωροεπιταγών, οι οποίες χορηγούνται δύο φορές τον χρόνο (Πάσχα και Χριστούγεννα) σε όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Το ποσό των εν λόγω δωροεπιταγών ορίστηκε αρχικά στα 165 Ευρώ για τους εργαζομένους 8ης απασχόλησης, στα 126 Ευρώ για τους εργαζόμενους με 6ωρη απασχόληση και στα 84 Ευρώ για τους εργαζόμενους με 4ωρη απασχόληση. Τα ποσά αυτά αυξήθηκαν σταδιακά με κάθε μία από τις παραπάνω Σ.Σ.Ε. και ήδη, μετά και την υπογραφή της από 1-1-2009 Συλλογικής Σύμβασης, ανέρχονται σε: 240 Ευρώ για τους εργαζομένους 8ης απασχόλησης, 180 Ευρώ για τους εργαζόμενους με 6ωρη απασχόληση και 120 Ευρώ για τους εργαζόμενους με 4ωρη απασχόληση.

2.) Δέσμευση της εταιρίας απέναντι στο Σωματείο να καταβάλει τα Δώρα Εορτών, κατά ευνοϊκή παρέκκλιση από την εργατική νομοθεσία, ως εξής: το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται πλέον με τη μισθοδοσία Νοεμβρίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 14 Δεκεμβρίου, ενώ το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία Τετάρτη πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα. Σημειωτέον ότι ο ίδιος χρονικός περιορισμός δεσμεύει την εταιρία και για την χορήγηση των παραπάνω δωροεπιταγών.

3.) Κατοχύρωση ως μέρος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του επιδόματος “Lidl”, το οποίο επιφέρει αισθητή αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων σε σχέση με τους συνήθως καταβαλλόμενους μισθούς σε ομοειδείς επιχειρήσεις, για τους πωλητές στα καταστήματα και τους εργαζόμενους υπαλλήλους των αποθηκών.

4.) Κατοχύρωση ως ημερών αργίας, πέραν των ορισθέντων ως υποχρεωτικών από τον Νόμο, των ακολούθων ημερών: α.) της Καθαράς Δευτέρας, β.) του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, γ) Της 26ης Δεκεμβρίου, δ) της 1ης Ιανουαρίου και ε) της 6ης Ιανουαρίου και στ.) της 26ης Οκτωβρίου (εορτασμός Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης της Θεσσαλονίκης), για όσους εργάζονται στην αποθήκη Γέφυρας Θεσσαλονίκης και τα καταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης.

Για τους εργαζόμενους που θα εργαστούν τις παραπάνω μέρες κατοχυρώθηκε το δικαίωμα τους να λαμβάνουν επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της αμοιβής τους, καθώς και δικαίωμα χορήγησης πρόσθετης ημέρας ανάπαυσης (ρεπό).

Επίσης θεσπίστηκε προσαύξηση 25% επί του καταβαλλόμενου ημερομισθίου για όσους εργαστούν τη Μεγάλη Παρασκευή.

5. ) Από το 2004 λειτουργεί με πρωτοβουλία του Σωματείου Τράπεζα Αίματος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, για την αλληλοεξυπηρέτηση των εργαζομένων. Επίσης έχει κατοχυρωθεί για τους εργαζόμενους δικαίωμα να λαμβάνουν ανά εξάμηνο άδεια μιας ημέρας με αποδοχές και ασφάλιση, εφόσον την αιτούνται για να συμμετάσχουν σε αιμοδοσία. Ο εργαζόμενος υποχρεούται την ημέρα επιστροφής του στην εργασία να προσκομίσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής του στην αιμοδοσία.

6.) Από το 2007 συστήθηκε και λειτουργεί με πρωτοβουλία του Σωματείου Τριμελής Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, με σκοπό τη μέγιστη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους. Κατόπιν αιτήματος του Σωματείου, η εργοδότρια εταιρία ανέλαβε ρητά την υποχρέωση να εκπαιδεύσει ικανό αριθμό εργαζομένων στην χορήγηση των πρώτων βοηθειών, καθώς και να μεριμνήσει για τον τακτικό εμβολιασμό όσων εργάζονται στο Τμήμα καθαριότητας των αποθηκών.

7.) Η εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να μεσολαβήσει σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ώστε να επιτύχει πρόσθετες παροχές σε προνομιακές χρεώσεις που αφορούν παιδικές κατασκηνώσεις. Η χορήγηση των ανωτέρω παροχών προς τους εργαζομένους δεν θα πραγματοποιείται άμεσα από την εταιρία αλλά μέσω των προνομιακών χρεώσεων (εκπτώσεων) από τις εταιρίες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

8.) Από το 2004 κατοχυρώθηκε ως τακτική αποδοχή η πρόσθετη παροχή που χορηγείται στους χειριστές ύψους 15% επί του βασικού μισθού που προβλέπεται από την συλλογική σύμβαση εργασίας των εμπορικών επιχειρήσεων, συμφωνήθηκε δε ρητά ότι η εν λόγω αύξηση δεν θα συμψηφιστεί με οποιαδήποτε αύξηση λάβουν οι εν λόγω εργαζόμενοι είτε από διάταξη νόμου είτε από Σ.Σ.Ε. είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη.

9.) Κατοχυρώθηκε από το 2004 η χορήγηση επιδόματος κατάψυξης στους υπαλλήλους αποθήκης-ταξινομητές-χειριστές. Το εν λόγω επίδομα ορίστηκε το έτος 2004 σε 150 ευρώ, ενώ σήμερα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 250 ευρώ, καταβαλλόμενο κατ’ αναλογία στους εργαζόμενους 6ωρης και 4ωρης απασχόλησης. Σημειωτέον ότι το εν λόγω επίδομα χορηγείται κανονικά στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος τελεί σε άδεια η απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του (αναρρωτική άδεια κλπ.)

10.) Κατοχυρώθηκε από το 2004 η χορήγηση επιδόματος στους εργαζομένους που απασχολούνται στα τμήματα καθαριότητας ψυγείων, φρούτων και λαχανικών. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται ολόκληρο στον εργαζόμενο που θα εργαστεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα στα ψυγεία και στα φρούτα – λαχανικά, άλλως χορηγείται στον εργαζόμενο αναλογία του εν λόγω επιδόματος σε σχέση με τις ημέρες και ώρες εργασίας του. Το εν λόγω επίδομα ορίστηκε το έτος 2004 σε 75 Ευρώ, ενώ σήμερα έχει διαμορφωθεί πλέον στο ποσό των 100 Ευρώ, καταβαλλόμενο κατ’ αναλογία στους εργαζόμενους 6ωρης και 4ωρης απασχόλησης.

11.) Κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των εργαζομένων στις αποθήκες να αποζημιώνονται με προσαύξηση επί του ημερομισθίου τους κατά ποσοστό 100% για την εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

12.) Κατοχυρώθηκε πριμ ύψους 30 Ευρώ για κάθε εντοπισμό κλοπής που σημειώνεται στα καταστήματα και τις αποθήκες της εταιρίας.

13.) Κατοχυρώθηκε πριμ παρουσίας για παραλαβή κλειδιών χρηματοκιβωτίου για τους εργαζόμενους στα καταστήματα και για όσο χρόνο υφίσταται η συγκεκριμένη λειτουργική ανάγκη της επιχείρησης. Το εν λόγω πριμ ορίστηκε αρχικά στα 5 Ευρώκαι ήδη σήμερα ανέρχεται στα 15 Ευρώ ανά παρουσία.

14.) Οι εργαζόμενοι σε καταστήματα τα οποία λειτουργούν ημέρα Κυριακή κατά την θερινή περίοδο βάσει απόφασης του Νομάρχη, και οι οποίοι αμείβονται με τη νόμιμη προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου τους για την εργασία τους κατά τις Κυριακές, δικαιούνται κατόπιν της φετινής συμφωνίας να λαμβάνουν πρόσθετη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό), εφόσον εργαστούν Κυριακή. Η ως άνω χορήγηση πρόσθετης ημέρας ανάπαυσης ισχύει και σε όσους εργάζονται με μερική απασχόληση (μερικώς απασχολούμενοι με τετράωρη, πεντάωρη και εξάωρη απασχόληση).

15.) Η Εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί σε ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της σε αξιόπιστη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία και να καλύψει εξ ολοκλήρου τα ασφάλιστρα αυτής. Όπως συμφωνήθηκε με το σωματείο, η ισχύς της ομαδικής αυτής ασφάλισης θα ξεκινήσει την 1-3-2009 με διάρκεια έως την 28-2-2010.

Όλες οι παραπάνω κατακτήσεις έγιναν με κόπο, συνεχείς αγώνες και αδιάκοπες διαπραγματεύσεις με την εργοδότρια εταιρία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σωματείου μας. Με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων και στόχο την κατάκτηση όλο και περισσοτέρων δικαιωμάτων, αρνούμαστε να εφησυχάσουμε στα κεκτημένα και απαιτούμε συνεχώς τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των μελών του Σωματείου, με αποτέλεσμα την κατοχύρωση ευνοϊκότερων όρων εργασίας από αυτούς που ήδη προβλέπει η εργατική νομοθεσία και οι υπόλοιπες οικείες συλλογικές συμβάσεις. Χάρη δε στην ευδοκίμηση των προσπαθειών μας έχουμε κατορθώσει οι εργαζόμενοι στα «ΛΙΝΤΛ» να απολαμβάνουν μια μισθολογική κατάσταση, αλλά και ένα γενικότερο εργασιακό περιβάλλον αισθητά καλύτερο από αυτό που βιώνουν εργαζόμενοι των ίδιων κλάδων σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι αγώνες μας πιθανόν να μην είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα αν όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη και παρακίνηση των ολοένα αυξανόμενων μελών του σωματείου. Γι’ αυτό πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει ότι μόνο με την ενεργή συμμετοχή και στήριξη του σωματείου γίνονται εφικτοί οι στόχοι μας και ρεαλιστικές οι επιδιώξεις μας. Συμμετοχή στο σωματείο σημαίνει συλλογική δράση, γνώση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλληλοστήριξη και κοινή προσπάθεια. Συνεπώς, καλούμε όλους τους εργαζομένους στις δύο περιφέρειες που εκπροσωπεί το σωματείο να συμβάλουν με την εγγραφή τους και την ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη των κοινών στόχων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Διοίκηση του Σωματείου